WHISTLEBLOWING
ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost DEL a.s., IČ: 089 62 669, sídlem Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u OR vedeném pod sp. zn. B 25140 (dále jen „DEL a.s.“) je na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) povinným subjektem, který má povinnost mít zavedený tzv. vnitřní oznamovací systém. Tento systém zahrnuje proces upozornění na protiprávní jednání, prošetření takového oznámení a případné přijetí nápravného opatření.

KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ?

Oznámení může učinit osoba, která u společnosti DEL a.s., byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost s tím, že společnost DEL vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

CO MUSÍ OZNÁMENÍ OBSAHOVAT?

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit. V oznámení je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem dle Zákona.

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE OZNÁMENÍ PODAT?

Oznámení se podává u příslušné osoby.
Příslušnou osobou je Ing. Petra Hromádková

OZNÁMENÍ LZE UČINIT:

  1. telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo: 724 152 627
  2. e-mailem na e-mailovou adresu příslušné osoby: whistleblowing@del.cz
  3. písemně příslušné osobě na adresu: Strojírenská 2270/38, 591 01 Žďár nad Sázavou (na obálku uveďte „Neotvírat, whistleblowing“)
  4. osobně u příslušné osoby (v takovém případě kontaktujte příslušnou osobu využitím kteréhokoliv z výše uvedených kontaktů)

JAKÝ JE POSTUP PO PODÁNÍ OZNÁMENÍ?

Do 7 dnů od doručení oznámení příslušná osoba potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Ve skutkově nebo právně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

JSOU JINÉ ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ?

Oznámení lze učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci.

V takovém případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10  Nové Město

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

Oznamovatel si může sám zvolit, který systém pro podání svého oznámení zvolí. V případě, že oznamovatel není spokojen s výsledky posouzení jeho oznámení příslušnou osobou, může oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Oznamovatel může oznámení protiprávního jednání uveřejnit, např. ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích, avšak pouze za podmínek stanovených v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.