Tyto objednací obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito obchodními podmínkami právní vztah, který vznikl mezi DEL a.s. jako objednatelem zboží, prací či služeb a dodavatelem zboží, prací čí služeb a to bez ohledu na skutečnost jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán.